Zpravodaj

Novinky v zákonech pro rok 2021 v rychlém přehledu. Aktualizace a úpravy (A) proběhly dne 2. 7. 2021.

 • PRÁCE a MZDY
 • Základní pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely nebo partnery.
 • Je zrušena superhrubá mzda.
 • Výpověď dohodou nepodepisujte. Právně způsobilá je Dohoda o ukončení pracovního poměru případně Výpověď daná zaměstnavatelem.
 • FINANČNÍ SPRÁVA A DANĚ
 • Tzv. generální pardon ministryně financí se nevztahuje na porušení data splatnosti daní.
 • Banky ověří identitu klientů vůči veřejné správě, tzv. bankovní identita.
 • Toleranční lhůta pro podání daňového přiznání je zrušena.
 • Jsou zavedeny nové lhůty pro podání daňových přiznání.
 • Zrušena je solidární daň při výpočtu DPFO.
 • Nájem staveb pro trvalé bydlení je osvobozen od DPH.
 • Termíny daňových povinnosti (Daňový kalendář) jsou zveřejněny ve FZ 37/2020.
 • Dne 1. 7. 2021 vstoupí v platnost nové ustanovení o DPH při prodeji zboží na dálku.
 • V systému EET trvá toleranční období, tj. není nutné evidovat tržby do 31. 12. 2022.
 • V hotovosti můžete během 1 kalendářního dne zaplatit jiné osobě 350.000,- Kč. Limit je nezměněn od r. 2019.
 • OBCHODNÍ KORPORACE
 • Usnesení Nejvyššího soudu ČR zpochybnilo zapsané živnosti v obchodním rejstříku. A
 • Novela zákona o obchodních korporacích umožňuje, aby s podílem bylo spojeno právo jmenovat jednoho nebo více jednatelů.     
 • Společník nepřítomný na jednání valné hromady může dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo.     
 • Na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace může soud rozhodnout, že člen statutárního orgánu (i bývalý člen) ručí za splnění povinností korporace.     
 • Bezúplatné plnění společníkovi a osobě jemu blízké  nesmí obchodní korporace poskytnout.     
 • Novela ZOK ruší orgán statutárního ředitele.
 • Voleným orgánem korporace nebo družstva nesmí být právnická osoba, ale osoba, která ji bude ve funkci zastupovat. Podléhá zápisu do OR.
 • Korporaci, která nepředloží účetní závěrku dvě po sobě následující období,  bude možné zrušit soudem z úřední povinnosti.
 • Středně velkou a velkou korporaci můžete prodat za 10,5 násobek EBITDY.
 • Od roku 2016 je v soukromém právu považován e-mail za platné právní jednání. Je-li v e-mailu uvedeno jméno, lze jméno považovat za prostý elektronický podpis. Shodují se na tom ustanovení Občanského zákoníku, označovaného jako OZ (zákon č. 40/1964 Sb.) i Občanský zákoník, známější jako NOZ (zákon č. 89/20212 Sb.). 
 • OBCHODNÍ PRÁVO
 • Rozlišujte slova záloha a závdavek a před podepsáním smlouvy si text přečtěte.  A
 • COVID
 • V průběhu nouzového stavu a krizových opatření byly nařízeny zákazy prodeje služeb, které se nevztahují na realitní zprostředkování, činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence. (Sbírka zákonů, Ročník 2020, Částka 42, zákon č. 110).
 • Usnesením vlády ČR č. 78/2021 a č. 197/2021 byla tato výjimka byla prodloužena do 28. 2. 2021. 
 • S  účinností ode dne 1. března 2021 bylo zakázáno usnesením vlády ČR č. 217/2021 také poskytování služeb v provozovnách realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.