Zpráva auditora

Novela zákona o auditorech, účinná od 1. října 2016, navazující na změny mezinárodních auditorských standardů, obsahuje několik změn.

První změna je spíše kosmetická, kdy výrok auditora se přesouvá na začátek zprávy auditora (dříve byl výrok na konci zprávy). Následuje hlavní změna, kterou je rozsah vysvětlení, ve kterých auditor musí popsat, jak provedl ověření účetní závěrky a které záležitosti považoval za významné. Ve zprávě nebude popis, jak auditor postupoval, ale jak přistoupil a uchopil složité nebo ojedinělé transakce, jak upozornil na méně obvyklé a nestandardní okolnosti a čemu věnoval zvláštní pozornost. Na základě těchto změn již nebudou zprávy auditorů podobné, ale zásadně se budou od sebe lišit.

Závěrem je vhodné připomenout, že zpráva auditora vypovídá o tom, jak se auditor ujistil o skutečnostech, že účetní závěrka neobsahuje významnou nesprávnost, že statutární a kontrolní orgány firmy splnily své povinnosti v souvislosti s odpovědností za sestavení účetní závěrky a povinností dohledu nad sestavením účetní závěrky. Ověření auditora jsou pouze přiměřená a nemohou, jak se v některých společnostech s povinným auditem mylně domnívají, tvořit absolutní jistotu.