Zákoník práce

Dne 1. ledna 2020 vstoupí v platnost novela zákoníku práce.

První změnou je výpočet nároku na dovolenou. Nový výpočet nároku na dovolenou se bude počítat z týdenní pracovní doby zaměstnance,  tj. bude se počítat hodinově, podle skutečně odpracovaných hodin. Případné přesčasové hodiny se do výpočtu nezahrnují, případné neomluvené absence, vypočtené v hodinách, zkracují vypočtené odpracované hodiny. Z toho je dovozeno, že zaměstnanec, který odpracuje týdně méně než 40 hodin, bude mít nárok na dovolenou kratší než zaměstnanec, který odpracuje plný týdenní fond pracovní doby (40 hodin). Způsobu tohoto výpočtu budou podléhat ti zaměstnanci, kteří u jednoho zaměstnavatele odpracovali nepřetržitě 52 týdnů nebo splnili minimální limit odpracovat 4 týdny u jednoho zaměstnavatele. 

Druhou změnou je převod dovolené z jednoho kalendářního roku do druhého. V tomto případu má zaměstnanec povinnost podat zaměstnavateli písemnou žádost o převedení dovolené a uvést důvod žádosti.

Některé úpravy v oblasti pracovního práva vstoupily v platnost již 1. 7. 2019. Pro větší přehled si je připomeneme.

Zavedeno bylo sdílené pracovní místo, kdy dva či více zaměstnanců se dělí o jedno pracovní místo (jednu pracovní pozici). Pracovní dobu si rozvrhují sami zaměstnanci s podmínkou, že dohromady splní průměrnou týdenní pracovní dobu během 4 týdnů.

Korporace má právo svého zaměstnance, který u ní odpracoval alespoň jeden měsíc, dočasně přidělit jinému zaměstnavateli, kterým nesmí být agentura, a má právo požadovat od nového zaměstnavatele zaplacení nákladů, vzniklých přechodem zaměstnance.

Zaměstnanec má právo po návratu z rodičovské dovolené na zařazení n a původní práci a pracoviště.

Zaručená mzda se vztahuje i na dohody.

Zaměstnavatel je povinen doplatit zaměstnanci mzdu, která nedosáhne na výši minimální mzdy. Stejná povinnost platí i pro zaručenou mzdu.

Zaměstnanec dostává nemocenskou od prvního dne nemoci.

Potvrzení o zaměstnání vystaví zaměstnavatel při rozvázání pracovního poměru pouze zaměstnanci, který se účastnil nemocenského pojištění.

Zaměstnanec je povinen písemně sdělit zaměstnavateli svoji doručovací adresu.

Zaměstnavatel doručí zaměstnanci písemnost, která ovlivňuje jeho pracovní poměr, prvotně do vlastních rukou na pracovišti. Není-li to možné, je zaměstnavatel oprávněn zaslat zaměstnanci písemnost poštou. O tomto způsobu doručení informuje zaměstnance a upozorní ho na jeho povinnost vyzvednout si zásilku do 15 kalendářních dnů na pobočce pošty, kde byla zásilka uložena. Při nevyzvednutí zásilky se zákonem považuje zásilka za doručenou od 15. dne. Stejné pravidlo platí pro doručování dokumentů zaměstnance zaměstnavateli.

Zrušit pracovní poměr lze ve zkušební době ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. První podmínkou je písemná forma, druhou podmínkou je, že zrušení nesmí být provedeno v době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.