Žádost o vrácení daně

Koupili jste v roce 2014 nemovitost?

Ve druhé polovině roku 2017 zveřejnil Nejvyšší správní soud (dále jen NSS) rozsudek č. j. 4 Afs 88/2017 – 35 se zněním, „… že účelem daně z nabytí nemovitých věcí je zdanění finančního výnosu poplatníka, kterým nemůže být DPH zahrnutá v zaplacené kupní ceně“. Z toho vyplývá, že není důvod, aby se DPH připočítávala ke kupní ceně nemovitosti, pokud prodávající byl plátcem DPH, a proto zvolený způsob výpočtu NSS označil za chybný. Toto stručné oznámení v podstatě znamená, že Finanční úřad vyměřoval plátcům DPH chybně vyšší daň z nabytí nemovitostí. Generální finanční ředitelství, v návaznosti na zveřejnění NSS oznámilo, že bude špatně vyměřenou daň (přeplatek na dani) vracet, ale jen tomu, kdo o vrácení požádá. Finanční správa k nálezu NSS vydala doporučení všem, kteří převod nemovitosti teprve chystají, aby v kupní smlouvě jednoznačně uvedli kupní cenu bez DPH a samostatně uvedl DPH.

Způsob žádosti o vrácení

  • Je nutné podat dodatečné daňové přiznání a požádat o vrácení přeplatku na dani. Dodatečné daňové přiznání musíte podat nejpozději do konce lhůty pro stanovení daně, která je tři roky a počítá se ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání.

Příklad č. 1

  • Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se podává nejpozději do tří měsíců od vkladu práva k převodu nemovitosti do katastru nemovitostí. Byl-li vklad do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2014, lhůta pro podání daňového přiznání byla do 31. března 2015. Dodatečné daňové přiznání by v tomto případě mělo být podáno do 31. března 2018.

Příklad č. 2 

  • Není-li daňové řízení dosud ukončeno a FÚ ještě nevyměřil daň z nabytí nemovitostí, správný výpočet provede FÚ.