Velká novela zákonů-díl 1.

Novelizovány byly: Daňový řád, zákon o DPH, zákon o daních z příjmů.

Daňový řád

Významnou novinkou je doplnění § 166, kde je v odstavci 1 doplněno písmeno c, které vymezuje, jaký den se považuje za den platby u plateb prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku (je to den, kdy platící předal platební příkaz správci daně).

Další novinkou, která je obsažena v § 238, ve kterém je nově doplněn odstavec 5, je možnost, že správce, který zjistí, že jsou naplněny podmínky pro zrušení právnické osoby, podá návrh na zrušení příslušnému soudu. Jsou-li naplněny podmínky pro zrušení živnostenského oprávnění nebo podmínky pro pozastavení provozování živnosti, oznámí správce daně příslušnému orgánu veřejné moci zjištěné skutečnosti.

Zajímavá formulace byla doplněna do § 247, kde původní text v odstavci 3 byl zrušen a nahrazen textem novým, který bude zajisté problémovým pro ty, kteří jsou impulzivnější, neboť nyní lze pořádkovou pokutu udělit i tomu, kdo učiní hrubé urážlivé podání.

Podle zpřesněného § 251 odstavce 3 je penále splatné do 30 dnů ode dne oznámení platebního výměru.

Úroky z daňového odpočtu jsou vymezeny v nově přeformulovaném  § 254a.

Dalšími změnami jsou formulace v účincích insolvenčního řízení, v povinnosti mlčenlivost, v posečkání a v úrocích z posečkané částky.

Lhůty mohou být nyní mimo dnů, týdnů, měsíců a let počítány také „v kratších časových jednotkách, než jsou dny.“

Jiné zákony

Jejich změny jsou ve stínu velké novelizace a často zůstávají opomenuty:

I.

Zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní, který vymezuje vzájemnou automatickou výměnu informací, četnost výměny a obsah informací. Prostudujte si zejména § 12a až § 12d + § 13, dále § 13t + až § 13z.

II.

V zákonu č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, si pozornost zaslouží zejména § 1, ve kterém je nově označeno Generální finanční ředitelství jako bezprostředně nadřízený služební úřad Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů.

III.

Významnost zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je v jeho ustanoveních, kdy přestupek není již definován tak, že může být způsoben pouze jednáním fyzické osoby, ale může být způsoben také jednáním právnické nebo podnikající fyzické osoby. Právní úpravu odpovědnosti právnické osoby za přestupek obsahují §§ 20 a 21, právní úpravu odpovědnosti podnikajících fyzických osob obsahují §§ 22 a 23.

Mezi správní tresty patří: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věcí nebo náhradní hodnoty. Nově je zavedena možnost zveřejnění rozhodnutí o přestupku, které se dotýká jen právnických a podnikajících fyzických osob (§50). Zveřejnění je provedeno formou vyvěšení na úřední desce správního orgánu, nejméně 15 dnů a nejdéle 2 měsíce, dále je provedeno zveřejnění na náklady pachatele (ten, kdo způsobil přestupek) ve sdělovacím prostředku, který určí správní orgán (tisk, televize, rozhlas, internet, Obchodní věstník).

Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, který je také označován jako zákon doprovodný k zákonu č. 250/2016 Sb., stanovuje výši trestů, které se ve většině případů zvyšují, někdy i na desetinásobek. Nyní dva ilustrativní příklady:

Použití trestu při neslušných jednáních se správcem daně podle daňového řádu:  Porušení vzpomínaného § 247 daňového řádu (hrubé urážlivé podání) může být „oceněno“ podle novelizovaného daňového řádu pořádkovou pokutou do 50.000,– Kč.

Použití trestu při neslušných jednáních s osobami veřejné správy podle zákona o přestupcích: Za urážku či pomluvu pracovníků úřadu a veřejných institucí, za znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci je možné udělit podle zákona o přestupcích pokutu až 10.000,– Kč.

Zákon o přestupcích je obsáhlý a vyplatí se ho podrobně prostudovat.

IV.

Nařízení vlády č. 178/2017 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2017 a  tímto nařízením mění obsahové náplně příloh č. 2, 3, 4. Přečtěte si jedenapůl stránky změn, které upřesňují a rozšiřují možnosti podnikání.