Účetní závěrka-zveřejnění

Nezapomněli jste zveřejnit účetní závěrku?

Ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví interpretujeme:

Mikro účetní jednotky, zapsané do veřejného rejstříku, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají povinnost zveřejnit Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce. Výkaz zisku a ztráty zveřejňují tehdy, pokud jim to stanoví zvláštní právní předpis.

Malé účetní jednotky, zapsané do veřejného rejstříku, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají povinnost zveřejnit Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce. Výkaz zisku a ztráty zveřejňují tehdy, pokud jim to stanoví zvláštní právní předpis.

Účetní jednotky malé a účetní jednotky mikro, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu k účetní závěrce, Výroční zprávu a Zprávu auditora.

Střední účetní jednotky zveřejňují Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu k účetní závěrce, Výroční zprávu, Přehled o peněžních tocích (Cash Flow), Přehled o změnách vlastního kapitálu a Zprávu auditora.

Velké účetní jednotky zveřejňují Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu k účetní závěrce, Výroční zprávu, Přehled o peněžních tocích (Cash Flow), Přehled o změnách vlastního kapitálu a Zprávu auditora.

Zveřejnění účetní závěrky malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky se provede do 30 (třiceti) dnů od konání valné hromady.

Zveřejnění účetní závěrky, kterou ověřuje auditor, se provede do 30 (třiceti) dnů od ověření účetní závěrky auditorem a schválení valnou hromadou nebo příslušným orgánem podle zvláštních předpisů.

Nejpozdější termín pro zveřejnění účetní závěrky pro všechny typy účetních jednotek je do 12 (dvanácti) měsíců bezprostředně navazujících na rozvahový den, a to bez ohledu na skutečnost, zda účetní závěrka byla schválena.

Účetní závěrka se zasílá na příslušný rejstříkový soud, u kterého je účetní jednotka registrována.

Přehled rejstříkových soudů:                                                  Jejich datová schránka:

Městský soud v Praze (pro Prahu a střední Čechy)                snkabbm

Krajský soud v Českých Budějovicích                                     832abay

Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře     832abay

Krajský soud v Plzni                                                                 yaraba4   

Krajský soud v Plzni, pobočka v Karlových Varech                —

Krajský soud v Ústí nad Labem                                               phgaba8

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci               tx5bkr9

Krajský soud v Hradci Králové                                                 ep7abae

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích         —

Krajský soud v Brně                                                                  5wwaa9j

Krajský soud v Brně, pobočka v Jihlavě                                   —

Krajský soud v Brně, Pobočka ve Zlíně                                    —

Krajský soud v Ostravě                                                              jhyaeqv

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci                         euyp2tn

Přehled rejstříkových soudů  a přehled všech oblastí či okresů, které jednotlivé rejstříkové soudy zahrnují, jsou zveřejněny na internetových stránkách.