Strategická dohoda OECD

Strategická dohoda OECD* nabyla v ČR účinnosti.

Zákon č. 105/2016 Sb., který vyvíjí činnost směřující k tzv. automatické výměně informací, do které je zapojeno více než 130 zemí, nabyl účinnosti 6. dubna 2016.  Tím bylo završeno několikaleté úsilí mnoha zemí na celém světě.

Co přijetí zákona předcházelo?

  1. V dubnu r. 2013 schválili ministři financí G20 v boji proti daňovým únikům standart AEOI (Automatická výměna informací).
  2. V říjnu r. 2014 podepsalo v Berlíně 51 zemí Mnohostrannou dohodu o automatické výměně informací o finančních účtech. Signatářem byla i Česká republika.
  3. V prosinci r. 2014  byla revidována směrnice č. 2011/16/EU a nahrazena směrnicí č. 2014/107/EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní.

Zákon, který Parlament schválil, je průlomový a představuje významný nástroj v boji proti daňovým únikům, který umožní spolupráci s příslušnými orgány jiných smluvních států. První informace se začnou vyměňovat ve většině zemí od r. 2017 způsobem, že signatáři do 30. 9. běžného roku nahlásí účty vedené k 31. 12. roku předcházejícího. Česká republika tak začne přijímat informace o účtech českých daňových rezidentů v těchto členských státech a tyto informace bude pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. Znamená to konec ukrývání peněz v cizině – a to i v tradičních daňových rájích. Máte-li finanční prostředky na účtech ve smluvních státech, zatím nezdaněné, je nejvhodnějším a nejčistším řešením podat na tyto finanční prostředky Přiznání k dani z příjmů a dodanit je.

*OECD = Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj