Smluvní mzda

Víte, co je smluvní mzda a smluvní plat?

V současné době je již ustálený výklad, že slova mzda a smluvní mzda se používají v podnikatelské sféře a slova plat a platový výměr se používají v nepodnikatelské sféře. 

Zásadní rozdíl mezi Platovým výměrem a Smluvní mzdou spatřuji v tom, že u platového výměru může zaměstnavatel oznámit písemně zaměstnanci změnu skutečností, uvedených v platovém výměru, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti, ale u smluvní mzdy může zaměstnavatel měnit mzdu pouze se souhlasem zaměstnance.

Zákoník práce neobsahuje ustanovení o smluvní mzdě ani nedefinuje smluvní plat. Chcete-li smluvní mzdu nebo smluvní plat sjednat, musíte uzavřít smlouvu inominátní. Její uzavření doporučuji výhradně písemnou formou. Na základě svých znalostí a zkušeností mohu dovozovat, že smluvní plat se sjednává zejména u zaměstnanců ve státní správě, veřejné správě a veřejných službách. V prostředí podnikatelském se smluvní mzda využije ve velkých korporacích pro odměňování zaměstnanců ve vedoucích funkcích. Smluvní plat nebo smluvní mzda bude určitě použita mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. V uzavřené smluvní mzdě (platu) nemusí být zaměstnanec zařazen do příslušného tarifního stupně, který předepisuje zákoník práce. Proto si představuji, že smluvní mzda (plat) se bude využívat u zaměstnanců, kteří vykonávají náročnější práce v platových třídách, kde je předepsáno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. Důležité je, že smluvní mzda (plat) je komplexní forma odměny za práci zaměstnance, která zahrnuje všechny složky platu. Nebude tedy možné nad rámec již uzavřené smluvní mzdy (platu) poskytovat další odměny, příplatky či jiné výhody pro zaměstnance. Proto doporučuji, aby smluvní mzda (plat), má-li být uzavřena, byla  podepsána před výkonem práce a obsahovala zejména:

 • Způsob stanovení celkové mzdy.
 • Dodržení minimální mzdy a zaručené mzdy.
 • Výši fixní složky.
 • Způsob výpočtu pohyblivé složky.
 • Výši příplatků, např. za práci přesčas, práci v noci, práci ve svátek, pracovní pohotovost, za práci ve škodlivém prostředí, za cestovné apod.
 • Splatnost mzdy.
 • Výplatní termín.
 • Forma, ve které bude mzda vyplácena (peněžní nebo nepeněžní).
 • Ustanovení, že minimální a zaručená mzda bude vyplácena v peněžní formě.
 • Výši náhrady za dovolenou a stanovení délky dovolené nebo délky prodloužené dovolené.
 • Stanovení výpočtu nároku na odstupné.
 • Podmínky nároku na čerpání příspěvku na stravování formou stravenek.