Ochranné prostředky

Jaká jsou práva a povinnosti při poskytování ochranných prostředků?

Bezpečnost práce, její problematika a řešení není záležitostí novodobou, není ani záležitostí, za kterou „může“ EU. Jisté náznaky lze vysledovat již ve starověku, v 18. stol. př. n. l. v „Babylonském zákoníku“ neboli Chammurapiho zákoníku chcete-li v kodexu krále Chammurapiho. V našich poměrech, tedy na území Čech vydal král Václav II. v roce 1300 zákoník „lus Regale Montanorum“ (Právo horního regálu), který mimo jiné obsahoval pravidla k zajištění bezpečné práce.

V současnosti problematiku formuluje zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) v § 104 – cituji: „Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opařeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky“ – konec citátu.

Ochrannými pomůckami jsou všeobecně nazývány předměty, které slouží k ochraně lidského zdraví při různých činnostech, slouží k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Rozdělujeme je:

  • Na pracovní ochranné pomůcky (POP), které slouží jako doplněk BOZP, např. dozimetr.
  • Na osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), které mají význam v tom, že ochraňují části těla před zdravotními a bezpečnostními riziky, které vznikají při výkonu určité pracovní činnosti. Do této kategorie zařazujeme např. přilby, ochranné brýle respirátory, rukavice, špunty do uší, ochranné oděvy a obuv, výstražný oděv, plovací vesty, kamerové systémy, ESP, plynové detekce atd. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Zvláštní skupinu tvoří dezinfekční prostředky, mezi které zařazujeme mycí, čistící a dezinfekční prostředky, které zaměstnavatel poskytuje bezplatně na základě vyhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo riziku z ohrožení dráždícími látkami. Za mycí prostředky je považováno např. mýdlo, solvina, do čistících prostředků zařazujeme např. CIF, JAR a do dezinfekčních prostředků zahrnujeme ochranné masti, dezinfekční gely, mýdla a roztoky. Při poskytnutí (vydání) OOPP je nutné vystavit evidenční list na každého konkrétního zaměstnance. Na evidenčním listu mimo osobních údajů zaměstnance uvedeme pracoviště a profese, název a množství poskytnutých OOPP, orientační dobu živostnosti OOPP, datum vydání a podpis výdejce, datum přijetí a podpis zaměstnance. Podmínky pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je stanoveno v Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Každý jednotlivý druh práce musí být zařazen do kategorie, podle které jsou stanoveny podmínky pro limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky k odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Máme 4 kategorie, které se člení podle míry výskytu faktorů, ovlivňujících zdraví zaměstnanců a jejich rizikovost pro zdraví. Kategorizace prací je definována ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb.

Třídy práce, přípustné hygienické limity, nepřijatelné pracovní polohy, měření svalové zátěže, teplota prostředí, požadavky na počet sprch a umyvadel, to určuje Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, organizaci práce, pracovní postupy a odbornou způsobilost je vymezeno v Zákonu č. 309/2006 Sb.

Povinností zaměstnavatele je rovněž poskytovat OOPP přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti např. exkurzím, návštěvám, kontrolním orgánům apod.

Povinností zaměstnanců je používat při práci OOPP a ochranná zařízení. Nepoužívá-li zaměstnanec zaměstnavatelem poskytnuté OOPP, může se zaměstnanec dostat do velmi nepříjemné situace při odškodňování nebo uplatňování náhrady za způsobené škody.

Neméně významnou je také pracovně lékařská služba a posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci. Za tímto účelem si zaměstnavatel sjednává písemnou smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb a zaměstnanec pravidelně prochází lékařskou prohlídkou a vyšetřením. Jednotlivé typy prohlídek a jejich periodicita je uvedena ve Vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Další podstatné právní předpisy k BOZP jsou:

  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
  • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Realizovat a zabezpečit BOZP a OOPP na pracovišti vyžaduje nemalé úsilí. Osobně doporučuji konzultace s odbornými firmami nebo OSVČ, které se touto problematikou zabývají a které mají oprávnění podle kódu CZ-NACE 74.90.1 (Poradenství v oblasti BOZP) a oprávnění podle kódu CZ-NACE 74.90.2 (Poradenství v oblasti požární ochrany). Tito specialisté vám pomohou sestavit příslušnou směrnici a provedou kvalifikovaný odhad spotřeby (např. počtu kusů, výpočet litrů, výpočet kg) u jednotlivých typů OOPP, jako jsou např. brýle, rukavice, mycí a čistící prostředky atd.