Ochranná lhůta

Nestihli jste podat daňové přiznání v řádném termínu?

Využijte zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který upravuje postupy správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob. V § 250 je zakotvena benevolence správců daně, podnikatelé ji označují jako ochrannou lhůtu, která umožňuje daňovým subjektům podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání se zpožděním do 5 pracovních dnů po stanovené lhůtě bez povinnosti uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně.

Při úhradě daňové povinnosti správce daně postupuje také benevolentněji.  Za prvé: Daňový subjekt je sice v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti, ale daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje 5 pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně.  Za druhé: Úrok z prodlení správce daně nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200,- Kč.

Upozornění

Obdobná benevolence se nevztahuje na:

  • Prodlení při úhradě záloh.
  • Kontrolní hlášení, které je podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen Zákon) ustanovení § 101c speciálním daňovým tvrzením,  nenahrazujícím řádné přiznání k DPH ani souhrnné hlášení, protože má institut zcela odlišný a případné sankce se řídí Zákonem, ustanovení § 101 h až 101k.