Nespolehlivý plátce

  • Daňový balíček, nesoucí název „Zákon č. 170/2017 Sb.,“ označovaný také titulem  „velká novela,“ obsahuje dva druhy změn – platné od 1. 7. 2017 a platné od 1. 1. 2018.

Novinkou, která může mít fatální následky, a která má účinnost od 1. 7. 2017, je zavedení názvu „nespolehlivá osoba.“ Označení je definováno v §§ 106aa a 106ab zákona o dani z přidané hodnoty. K rozhodnutí o udělení „nálepky“ nespolehlivá osoba přistoupí správce daně, když osoba, fyzická nebo právnická, která není plátce, poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní. Tato věta se může ze strany správce daně stát hrozbou, protože v zákonu není definováno vymezení výroku „povinnosti vztahující se ke správě daní“ a není definován rozsah závažnosti, co bude pravidlem k určení, jaká porušení budou prominuta a která porušení budou již postihnutelná. Bude se jednat pouze o povinnosti vyplývající z daňového řádu nebo se bude jednat i o povinnosti jiného charakteru? Jedná-li se o karuselové podvody a oprávněná podezření na tento druh podvodu nebo je-li používán trik s odhlášením registrace k DPH a následné nové přihlášení, nebo obdobné konstrukce, kdy je záměrně snížen obrat pod registrační limit, je prokazatelné a logické, že tyto aktivity musí být postiženy. Novelou zákona (daňovým balíčkem) se dotčený subjekt po zrušení registrace nezbaví označení, že je nespolehlivý, ale ihned po zrušení registrace se stane osobou nespolehlivou, a to se všemi právními důsledky. Proto se nabízí otázky: Jaký postup zvolí správce, když osoba fyzická nebo právnická, podá o několik dní po termínu kontrolní hlášení? Jak bude posuzováno opakované pozdní podání? Bude z důvodu tohoto drobného provinění označena podnikající osoba za nespolehlivého plátce DPH? Nástroj k nepřiměřenému nebo subjektivnímu rozhodnutí správce daně je tímto daňovým balíčkem uveden do praxe. *)

Křehká hranice, co považuje správce daně za závažné porušení, může mít v případech nesprávného posouzení další následky, protože v případech, že se nespolehlivá osoba stane plátcem, stává se tato osoba současně nespolehlivým plátcem. Obdobně je platné, že stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem.

Jedinou obranou je podat odvolání proti označení nespolehlivé osoby a nespolehlivého plátce DPH, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Je tu opět jedno ale: „Z důvodu hodných zvláštního zřetele může správce daně odkladný účinek vyloučit.“ Přesné určení, co je hodno zvláštního zřetele, je opět na rozhodnutí správce daně.

Jak zveřejnil Měšec.cz dne 6. 6. 2017, aktuálně je v registru uvedeno 9.100 nespolehlivých plátců DPH. Nabízí se otázka, zda bude statistika nespolehlivých plátců pod vlivem daňového balíčku nepřiměřeně narůstat nebo se do praxe uvede citát: DORMIT ALIQUANDO IUS, MORITUR NUMQUAM (Právo občas spí, ale nikdy neumírá)?

 

*)Dne 14. 7. 2017 byla vydána Informace GFŘ – Dodatek č. 3, ve které Sekce metodiky a výkonu daní upřesnila, co považuje za závažné porušení povinností plátce:

Dochází k ohrožení veřejného zájmu (vyměření nebo doměření DPH v minimálně v částce 500 tisíc Kč) na řádném výběru DPH, neboť plátce:

  • porušil své zákonem stanovené povinnosti a daň mu byla podle pomůcek vyměřena nebo doměřena.
  • prováděl činnosti nebo se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nich nebude uhrazena daň.
  • má po dobu nejméně 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích evidován kumulativní nedoplatek na DPH minimálně 500 tisíc Kč.
  • porušil své zákonem stanovené povinnost a správce daně neuznal uplatňovaný nárok na odpočet a vyměřil nebo doměřil DPH jinak.
  • neposkytuje požadovanou součinnost a nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy.
  • závažně ztěžuje nebo ztěžoval, maří nebo mařil správu daně a ani v náhradní lhůtě nepodal přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely.
  • porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo opakovaně za důsledek vyměření nebo doměření daně podle pomůcek.
  • uvedl nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH.