Jednostranný zápočet

Při zpracování a také při kontrole účetnictví i daňové evidence se setkávám s případy, kdy podnikatelé, firmy, ale také společnosti a družstva se nedokáží v obchodních vztazích vypořádat se vzájemným vyrovnáním pohledávek.

Ve většině případů je k tomu vede ustanovení zákona o účetnictví, které obecně stanovuje zákaz provádět vzájemné zúčtování. Případy, kdy je tento způsob zúčtování povolen, určuje prováděcí vyhláška zákona o účetnictví, v praxi často opomíjená. Zánik závazků započtením řeší občanský zákoník.

Odložte obavy, že nemůžete proti své pohledávce započítat závazek. Nebojte se toho, že jedna ze stran nemá o započtení zájem. Je totiž možné provést zápočet jednostranným úkonem. Postačí, když jeden z účastníků vůči druhému učiní projev směřující k započtení. Není nutné žádat druhou stranu o souhlas se započtením.

V praxi se setkáte s dvěma případy zápočtu:

a) Částky vzájemně započtených pohledávek se rovnají. V tomto případu postačí zápočet podepsat, zaúčtovat a pohledávky či závazky máte vyrovnány.

b) Částky vzájemně započtených pohledávek se nerovnají a jedné straně vzniká doplatek. Zápočet budeme řešit podle ustanovení zákona tak, že se pohledávky započtením ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

Návod, jak zápočet sestavit, formulovat a vzor jednostranného zápočtu:

PROHLÁŠENÍ O JEDNOSTRANNÉM ZÁPOČTU POHLEDÁVEK

(ZÁPOČET MEZI KORPORACEMI)

Podle § 1982 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník (NOZ)

Společnost …..

Sídlo …..

IČ ….., DIČ ….., zapsaná v OR vedeném ….., v oddíle ….., vložka …..

e-mail ….., telefon …..

zastoupená …..

Věc: Prohlášení o jednostranném zápočtu

Tímto prohlašujeme a zároveň Vám oznamujeme, že jsme ke dni ….. provedli, podle ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Nový občanský zákoník (NOZ),

ZÁPOČET POHLEDÁVKY

kterou vůči Vám máme, proti našemu závazku vůči Vám.

NAŠE POHLEDÁVKA ZA VÁMI:

Pohledávka č. 1:

Název pohledávky, číslo dokladu/variabilní symbol, datum vystavení, datum splatnosti, celková výše pohledávky v Kč, z toho k zápočtu, započteno, zůstatek.

Pohledávka č. 2:

Název pohledávky, číslo dokladu/variabilní symbol, datum vystavení, datum splatnosti, celková výše pohledávky v Kč, z toho k zápočtu, započteno, zůstatek.

Celkem započteno:

Celkový zůstatek:

VAŠE POHLEDÁVKA ZA NÁMI:

Pohledávka č. 1:

Název pohledávky, číslo dokladu/variabilní symbol, datum vystavení, datum splatnosti, celková výše pohledávky v Kč, z toho k zápočtu, započteno, zůstatek.

Pohledávka č. 2:

Název pohledávky, číslo dokladu/(variabilní symbol, datum vystavení, datum splatnosti, celková výše pohledávky v Kč, z toho k zápočtu, započteno, zůstatek.

Celkem započteno:

Celkový zůstatek:

Tímto zápočtem se vzájemné pohledávky ruší v rozsahu … Kč (slovy ….. korun českých), v němž se navzájem kryjí a to k datu, kdy se obě pohledávky staly způsobilými, tedy, ke dni ….. (zde uveďte den splatnosti té vzájemné pohledávky, který nastal později).

V ….. dne …..

Za společnost …..

Jméno a podpis …..


Vzor jednostranného zápočtu jsem s laskavým svolením autorů, ze dne 14. 7. 2016, čerpal ze zdroje: Vzory právních dokumentů