Evidence majitelů firem

Novela zákona proti praní špinavých peněz je schválena.

Po Zákonu o centrální evidenci účtů (celý článek) a Strategické dohodě OECD (celý článek) je schválena novela zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2017 (mimo části třetí, jedenácté a dvanácté, které nabývající účinnosti dnem 1. ledna 2018) .

Cíl a smysl zákona je zřejmý, vybízí k tomu již samotný název – zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti a zřídit rejstřík skutečných vlastníků právnických osob, populárním slovem napsáno: zákon proti praní špinavých peněz. Novela mimo technických úprav, vyplývajících ze změn zákonů, na které dosud platný zákon odkazoval, zavádí řadu nových povinností. V §2 definuje povinné osoby, které budou provádět identifikaci a kontrolu klienta. Detailní seznam povinných osob má celkem tři strany a na seznamu jsou uvedeny např. banky, pojišťovny, směnárny, makléři, advokáti, notáři, exekutoři, pošty, ale také auditoři, daňoví poradci, účetní a také podnikatelé, kteří provádějí obchod v hotovosti v hodnotě 10.000,– EUR nebo vyšší. Povinností těchto povinných osob, jak určuje §7, je provést identifikaci klienta nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu přesáhne částku 1.000,– EUR.

Jedná-li se o podezřelý obchod, za který je považován podle §6 převod majetku bez zjevně ekonomického důvodu anebo provádějí-li se složité nebo neobvykle objemné obchody, vzniká povinné osobě podle §18 povinnost oznámit podezřelý obchod bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu. V další části připravované novely jsou v §43 až §53 stanoveny sazby pokut za nesplnění informačních povinností osobou povinnou. Nesplnění informačních povinností je hodnoceno jako správní delikt, za který lze uložit pokutu, nejnižší v hodnotě do 1 mil. Kč a nejvyšší v hodnotě do 10 mil. Kč.

Doprovodným zákonem bude novela zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kde se nově objevuje mimo jiné §118a, který obsahuje ustanovení o zřízení evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a §118e, který specifikuje, jaká data se o skutečném majiteli budou zapisovat. Evidence nebude veřejná ani nebude prostřednictvím internetu dostupná veřejnosti. Zákon vymezuje kdo, v jakém rozsahu a jaké údaje může z evidence získat.

Povinnost zapsat skutečného majitele právnické osoby,  zapsané do obchodního rejstříku, je stanoven do 1. ledna 2019. Svěřenecké fondy a ostatní právnické osoby, zapsané do jiných veřejných rejstříků, mají termín pro zapsání majitele do 1. ledna 2021. Zápis do evidence provádí příslušný rejstříkový soud nebo notář.

O účelnosti a potřebnosti novely zákona nelze pochybovat, a proto je potřebné, aby činnost osob povinných nebyla vnímána jako denunciace, ale jako činnost, kterou ukládá zákon.