EET – zvláštní režim

EET – tržby ve zvláštním režimu

S blížícím se termínem 1. února 2020, kdy vstupuje v platnost novela zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, narůstá počet podnikatelů, kteří se dotazují na  výklad tohoto zákona, jehož 3. a 4. vlna bude spuštěna souběžně v termínu od 1. 5. 2020. Z důvodu, že střední a velké firmy mají své auditory a daňové poradce, tento článek vysvětluje ustanovení, která zasáhnou zejména drobné a malé podnikatele, kteří jsou neplátci DPH.

Zásadní je vyřešení první otázky, zda podnikatel bude podléhat povinnosti evidovat tržby nebo tržby evidovat nemusí.  Řešení naleznete v § 5a předmětného zákona nebo v mém, již dříve vydaném článku, ve kterém je zveřejněna přehledná tabulka č. 1 a pod ní uvedené dva odstavce. Pro některé, jak jsem si ověřil diskusí s vámi, jsou informace v § 5a „málo průkazné“ a vyžadujete informaci, kde přesně je v zákoně uvedeno, co se do evidované tržby nezahrnuje. S řešením přišlo Generální finanční ředitelství, které zveřejnilo informace na webu GFŘ.

Je logické, že pokud nepřijímáte tržby uvedené v § 5a, nepodléháte evidenci tržeb, a proto se na vás nevztahuje zákon o evidenci tržeb. Přijímáte-li tržby ve formě, stanovené v § 5a, je nutné vyřešit otázku druhou, tj. režim evidence. Zákon umožňuje tři typy evidence: Evidenci tržeb běžným způsobem, Evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu, Evidenci tržeb ve zvláštním režimu. V tomto článku hledáme řešení pro drobné a malé podnikatele, neplátce DPH, a proto se budeme věnovat pouze třetímu typu evidence, tj. evidenci tržeb ve zvláštním režimu, který je definován v novelizovaném § 11a zákona o evidenci tržeb, v odstavci 1. Tento odstavec má tři písmena.

Pod písmenem a) je uvedeno: „poplatník není plátcem DPH …“, text zcela jednoznačný, srozumitelný a nezpochybnitelný. Pokud jste plátcem DPH, nesplňujete uvedenou podmínku a nemůžete evidovat tržby ve zvláštním režimu.

Písmeno b) obsahuje, že: „poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než dvěma zaměstnanci …“. Tento text je srozumitelný a jednoznačný tehdy, když máte zaměstnance, pracujícího pouze v pracovním poměru. Při práci, které jsou konány na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, je vyžadována znalost dalších zákonů.

Otázka č. 1: Podnikatel, přijímající tržby v hotovosti, je fyzickou osobou, která je zaměstnána a v rámci své dovolené provozuje např. sportovní aktivity pro děti v době letních prázdnin, a sjednává si na výpomoc 3 osoby na dohodu o provedení práce. Výkon těchto osob se nepřekrývá, jedna osoba skončí, nastupuje druhá, druhá osoba skončí, nastupuje třetí. Každá z těchto osob odpracuje pouze 14 kalendářních dní. Podléhá tento podnikatel evidování tržeb ve zvláštním režimu?

Odpověď na otázku č. 1: Nejdříve musíme definovat slovo zaměstnanec, na které se znění tohoto písmene a) odvolává. K tomu musíme nastudovat i jiné zákony. Zákoník práce stanoví, cituji: „Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu“, konec citace. Nyní musíme definovat, co je pracovněprávní vztah. Zákoník práce vyjmenovává, že pracovněprávní vztahy jsou: pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Osoba, pracující na dohodu o provedení práce je tedy zaměstnancem. V této chvíli musíme abstrahovat. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou dohodami, které nejsou pracovním poměrem, a proto zaměstnanec na dohodu nepožívá obdobných výhod jako zaměstnanec, který uzavřel pracovní poměr, tj. nevyužívá výhod: dovolená, cestovné, překážky v práci apod. Dále musíme zkoumat, zda zaměstnanci pracují souběžně. Podle zadané otázky souběžně nepracují. Je tedy možné dovodit, že podnikatel splňuje podmínku, stanovenou pod písmenem b). Bude-li splňovat podmínky, uvedené pod písmenem a) i pod písmenem c), bude evidovat tržbu ve zvláštním režimu.

Písmeno c), vymezující částku do 600.000 Kč a určující 4 čtvrtletí před a 12 měsíců následujících, bude komplikované pro ty podnikatele, kteří s oblibou inkasují úhradu faktur v hotovosti. 

Otázka č. 2: Podnikatel v měsíci červnu 2019 přijal tržbu v hotovosti ve výši 13.000 Kč. V měsíci červnu 2019 si založil běžný účet a úhrady faktur jsou připisovány od založení běžného účtu výhradně na bankovní účet. Další tržby v  hotovosti nepřijal a přijímat nebude. Celkové roční tržby podnikatele byly do částky 500.000 Kč. Podléhá tento podnikatel evidování tržeb ve zvláštním režimu?

Odpověď na otázku č. 2: Výše dosažených tržeb vyhovuje první části věty ustanovení písmena c). Druhá část věty tohoto písmena, která vymezuje časové období, není splněna. Důvodem je, že v rozhodném období byla přijata tržba v hodnotě 13.000 Kč. Protože přijatou hotovostní tržbu vzhledem k výši ročních tržeb považujeme za nevýznamnou a podnikatel prohlásil, že nebude v následujících 12 měsících přijímat tržby v hotovosti, dovozuji, že podnikatel splňuje podmínku stanovenou pod písmenem c). Splní-li podnikatel také podmínky, uvedené pod písmenem a) a pod písmenem b), bude evidovat tržbu ve zvláštním režimu.

Zákon o evidenci tržeb v § 32  obsahuje možnost požádat správce daně, aby vydal závazné posouzení, zda platba bude evidovanou tržbou nebo zda platba bude evidována ve zjednodušeném režimu. Chcete-li využít možnosti závazného posouzení, toto je zpoplatněno částkou 1.000 Kč.