EET – výjimky a návrhy

Jaké jsou zásadní navrhované změny a o jaké výjimky se jedná?

Původní termín zahájení pro 3. vlnu byl stanoven na den 1. března 2018, termín zahájení pro 4. vlnu byl stanoven na den 1. června 2018. Z důvodu, že Podnikatelské odbory vydaly prohlášení, ve kterém požadovaly od finanční správy 13 změn v EET, bylo zahájení obou vln pozastaveno a byly zahájeny práce na novele zákona.

Nyní, když se přiblížil reálný termín spuštění 3. a 4. vlny (obě budou spuštěny současně v jedné vlně) nastal ten správný čas osvěžit si v paměti některé podmínky pro EET:

 • Platby podléhající EET jsou uvedeny v tabulce č. 1 
 • Činnosti a kódy CZ-NACE, které zahrnuje původní 3. vlna, viz tabulku č. 4
 • Činnosti a kódy CZ-NACE, které zahrnuje původní 4. vlna, viz tabulku č. 5
 • EET při činnosti spolku je popsáno v článku EET – 4. díl

V novele zákona o EET, která prochází schvalovacím řízením, jsou navrhovány výjimky z evidence:

 • Pro obory, ve kterých vzniká objektivní nemožnost evidenční povinnosti, např. obchodní letecká doprava, telekomunikační služby u předplacených služeb.
 • Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty.
 • Pro podnikatele s ročními hotovostními tržbami do 200 tis. Kč, kteří budou evidovat tržby v režimu off-line (použití speciálního bloku papírových účtenek bez připojení k internetu).

Princip režimu off-line může využít podnikatel, který splní následující čtyři podmínky:

 1. Je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu.
 2. Není plátcem DPH.
 3. Má maximálně 2 zaměstnance.
 4. Výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců 200 tis. Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 200 tis. Kč.

Návrh novely o EET obsahuje mimo jiné i návrh na přeřazení:

 • Dodání zboží s poskytnutím služeb z 15% sazby DPH do 10% sazby DPH.
 • Podávání točeného piva ze sudů větších než 10 litrů z 21% sazby DPH do 10% sazby DPH.
 • Elektronických knih a audioknih z 21% sazby DPH do 10% sazby DPH.
 • Palivové dříví, stavební řezivo, dřevěné brikety a pelety z 15 % sazby DPH do 10% sazby DPH.
 • Kadeřnických a holičských služeb do 10% sazby DPH.

Součástí novely je také:

 • Návrh rozpočtového výboru, který doporučil ke schválení změnu limitu v hotovostních tržbách z roční hodnoty 200 tis. Kč na roční hodnotu 600 tis. Kč.
 • Povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.
 •  Vyloučení z EET prodeje kaprů 1 týden před Štědrým dnem.

Novela obsahuje také návrh na vyjmutí z EET všech neplátců DPH a návrh na vyjmutí z EET poskytovatele ambulantních lékařských služeb.

Připravovaná novela zákona o elektronické evidenci tržeb prošla v Poslanecké sněmovně prvním i druhým čtením a v měsíci květnu bude absolvovat čtení třetí. Následně musí projít Senátem a být podepsána prezidentem ČR. Půjde-li vše „hladce“, očekává se, že zákon o EET bude schválen v roce 2019 a platnost nabude od dne 1. 1. 2020. Přesný termín bude záviset na délce legislativního procesu.