EET 4. díl

Musí vést spolek elektronickou evidenci tržeb nebo nemusí?

Připomeňme si, že spolek mohou založit minimálně 3 osoby, jeho název musí obsahovat slovo „spolek“ nebo slova „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“

Mimo „zapsaného spolku“ existuje také „spolek zájmový“. Známé jsou např. zájmové spolky hrající ochotnické divadlo, šachy, šipky, kuličky nebo spolky, věnující se vyšívání, šití apod. Nesmíme však zaměňovat tyto spolky za spolky, které jsou pouze spolky fiktivními, jak je tomu např. u klasické české hospody, která se změní na zájmový spolek, ale stále pracuje a vykazuje činnost podnikatelským způsobem. V těchto případech se nejedná o zájmový spolek, ale je to obcházení zákona, které správce daně dokáže podle zákona „odměnit“.

Zájmové spolky, je-li jejich hlavní činností pouze činnost nevýdělečná nebo jejich vedlejší nevýdělečná činnost slouží na podporu hlavní činnosti, elektronickou evidenci tržeb řešit nemusí. EET se vztahuje pouze na podnikatelskou činnost a na přijímání plateb formou, kterou jsme si definovali v článku EET – 1. díl, v tabulce č. 1. Z toho vyplývá, že spolky, které provozují pouze nepodnikatelskou činnost, tedy: sportovní soustředění, tábory, semináře nebo kurzy, přijímají klubové členské příspěvky a příspěvky na vybavení, nepodléhají EET.

Kde musíme abstrahovat, zda činnost spolku podléhá EET, je činnost typu: pořádání zábav, plesů, kulturních akcí, sportovních akcí, prodej občerstvení při těchto akcích, prodej lístků na tombolu, prodej výrobků na trzích nebo příjmy z pronájmu, činnosti klubových pivnic apod. Zásadní pro určení, zda spolek podléhá nebo nepodléhá EET, je:

EET podléhá:

  • soustavná činnost za účelem dosažení zisku (musí být splněny obě podmínky)
  • hlavní činnost podnikatelská
  • významná činnost podnikatelská

EET nepodléhá:

  1. Činnost k naplnění poslání spolku.
  2. Jednorázová aktivita, jejíž výtěžek je použit na činnost spolku.
  3. Drobná podnikatelská činnost, při které tržby v přechozím kalendářním roce nepřekročily 300 tisíc Kč. *)
  4. Drobná podnikatelská činnost, při které tržby v předchozím kalendářním roce nepřekročily 5% z celkových příjmů/výnosů. **)
  5. Hlavní činnost nepodnikatelská.
  6. Vedlejší činnost nepodnikatelská.

Spolek, který bude podléhat EET, je povinen se k této evidenci přihlásit, a to před termínem, který je přehledně zobrazen v článku EET – 1. díl, v tabulkách č. 2 a č. 3.

_______________

*) Toto pravidlo budou využívat zejména menší spolky.

**) Toto pravidlo využijí větší spolky, např. spolky s celkovými příjmy/výnosy nad 6 milionů Kč.