EET 3. díl

Kde a jak se přihlásit k EET? Jaké jsou první zkušenosti s EET?

Přihlášení k EET:

 • Žádost o autentizační údaje pro EET můžete podat osobně na územním pracovišti Finančního úřadu formou ústního podání, po kterém správce daně sepíše protokol (jednání není delší než 10 minut) nebo lze žádost podat elektronicky prostřednictvím Daňového portálu EPO s následným přihlášením do datové schránky.
 • Vygenerování certifikátu můžete provést podle tohoto návodu.
 • Jak dočasně nouzově vyřešit EET, pokud stále nemáte pokladnu? Se zajímavým návrhem přišel webový portál. Prohlédněte si.

První zkušenosti:

 1. Vytisknutím účtenky z EET povinnosti podnikatele nekončí, protože tato účtenka nenahrazuje doklad o zakoupení výrobku nebo služeb, o jehož vydání může spotřebitel požádat. Spotřebitele k tomu opravňuje zákon o ochraně spotřebitele. Doklad o zakoupení slouží zejména pro účely reklamace a účely rozsahu odpovědnosti za vady, které jsou obecně stanoveny na 24 měsíců. Podnikatel tedy spotřebiteli povinně  vydá účtenku, obsahující údaje podle § 20 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb a požádá-li spotřebitel, vydá mu také doklad o zakoupení výrobku nebo služby, který bude obsahovat údaje podle § 16 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 2. U komisního prodeje se do EET eviduje celá tržba = cena zboží + provize.
 3. Podnikatelé se mohou dobrovolně rozhodnout, zda v jejich provozovně bude jedno centrální místo pro vydávání účtenek EET nebo zda vybraný zaměstnanec bude mít k dispozici mobilní zařízení, na kterém účtenku EET vystaví.
 4. Kontrolní nákupy budou provádět pracovníci Finanční a Celní správy. V případě zjištění závady budou sepisovat protokol a prokáží se služebním průkazem.
 5. Informaci, že účtenka EET byla odeslána správně, si může podnikatel ověřit nejpozději do 7 dnů na Portálu Finanční správy.
 6. Zákazník si může ověřit (nejpozději do 7 dnů), na základě dvou unikátních kódů (viz bod 8 a bod 9 tohoto článku), zda údaje o tržbě byly prodávajícím zaslány do systému Finanční správy, na adrese.
 7. Některé právnické a fyzické osoby se snaží převést odpovědnost za EET na interní účetní (zaměstnanec) a na osoby, které vedou účetnictví a daňovou evidenci (externí účetní). Zákon o EET je nutné vnímat elementárně jako zákon daňový, jehož primárním cílem je zefektivnit výběr daní. Tržby, podléhající tomuto zákonu, jsou evidovány v okamžiku uskutečnění platby v hotovosti, kartou …, a jsou reálně přijímány osobami, např. číšník, recepční … Jedná se prokazatelně o evidenci prvotní, na základě které je následně o transakcích účtováno a primárně se nedotýká účetní profese. Výkon účetní profese, externí a interní, na případné škody, způsobené z této činnosti, není pojištěn.
 8. Účtenka EET má oproti běžné účtence, zpravidla v její spodní části, ale může být i v horní části, dva podstatné údaje: FIK = fiskální identifikační kód, který potvrzuje, že správce daně zaevidoval tržbu na základě datové zprávy. BKP = bezpečnostní kód poplatníka, podle kterého správce daně zjistí vazbu mezi poplatníkem a jím vydávanou účtenkou.
 9. vzor-stvrzenky-eet
 10. Podnikající fyzické osoby vyjadřují obavy o zneužití DIČ, uvedeného na účtence EET, z důvodu, že tento identifikátor za písmeny CZ tvoří údaj, který je současně rodným číslem a podle daňových předpisů je to údaj neveřejný a je primárně určen pro účely daňového řízení.
 11. Statistické údaje, zveřejněné 30. prosince 2016, uvádějí, že Generální finanční ředitelství eviduje 1550 oznámení o nevydání účtenek, eviduje téměř 53 milionů vydaných účtenek a v registraci EET má přihlášeno 42 tisíc podnikatelů a živnostníků.
 12. Vyhodnocování dat z EET prokázalo, že někteří podnikatelé, ve snaze obejít pravidla EET, předstírají časté výpadky internetového připojení, vykazují časté vrácení jídel, pokoušejí se z hospod vytvořit klub nebo spolek, od dodavatelů pokladních systémů požadují vytvoření speciálního tlačítka „Neevidovat tržbu.“
 13. Pečlivě vybírejte, jakou pokladnu pro EET zvolíte. Podle odborníků bude nutné v restauracích vyměnit až 2/3 již používaných pokladen, které mají pomalou odezvu, která není způsobena Finanční správou ani rychlostí internetového přenosu dat, ale pokladnou.
 14. Druhá vlna EET začíná 1. března 2017 a bude se dotýkat maloobchodu a velkoobchodu – ověřte si. Odhaduje se, že do 2. vlny se zapojí více než 250 tisíc podnikatelských subjektů. Autentizační údaje si dosud vyzvedlo 14 tisíc podnikatelských subjektů. Neodkládejte podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.
 15. Finanční správa provedla více než 2.951 kontrol. Porušení pravidel zjistila ve 367 případech, z toho 257 zjištění bude řešeno ve správním řízením.
 16. Při kontrole je největší pozornost zaměřena na pokladnu, na vydávání účtenek a na vyvěšení EET cedulky podle § 25. Nejvíce jsou kontrolovány firmy, které prokazatelně nevykazují evidenci EET, kontrolovány jsou malé vesnice a regiony, velká města prozatím nemají prioritu.
 17. Dne 6. 2. 2017 bylo publikováno, že Generální finanční ředitelství povoluje, aby tržby e-shopů byly evidovány až tehdy, kdy se příjemce o této tržbě dozví. Legislativa dosud pozměněna nebyla.
 18. Ústní podání žádosti o autentizační údaje pro EET u správce daně není delší než 10 minut.
 19. Někteří podnikatelé opomíjejí, že účtenka EET musí obsahovat celkem 10 povinných údajů, stanovených v §20.
 20. Využívá-li poplatník k expedici zboží zákazníkům externích služeb dopravců, kdy dopravce jedná na základě přímého zastoupení (mandátní smlouva) a převzetí platby (§ 5) od zákazníka provádí dopravce jménem poplatníka a na účet poplatníka, podléhá platba EET v okamžiku přijetí platby dopravcem od zákazníka. Následné přijetí platby na bankovní účet poplatníka a následné přijetí přeposlané platby dopravcem již EET nepodléhá.
 21. Je-li poplatníkem k expedici zboží zákazníkům využívána služba externích dopravců, kdy dopravce jedná na základě nepřímého zastoupení (komisionářská smlouva), a převzetí platby (§ 5) od zákazníka provádí dopravce svým jménem a na účet poplatníka, podléhá platba EET již v okamžiku přijetí platby dopravcem.
 22. V případě, že k expedici zboží zákazníkům využívá poplatník služeb externích dopravců a mezi poplatníkem a dopravcem není uzavřen vztah, který by byl založen na bázi přímého nebo nepřímého zastoupení, dopravce zastává funkci prostředníka, a platba podléhá EET v okamžiku, kdy platbu (§ 5) převezme poplatník od dopravce.
 23. Kód NACE 47.76 – maloobchod s květinami (nákup a prodej květin v nezměněném stavu, naaranžování kytice, provedení vazby kytice), podléhá EET od 1. března 2017.
 24. Do EET je zapojeno 138.000 podnikatelů, jak bylo uvedeno ve sdělovacích prostředcích 2. dubna 2017.
 25. Zákazníkům bylo vydáno již 663 milionů účtenek EET, jak zveřejnila finanční správa.
 26. Finanční správa uložila při kontrolách za prohřešky na místě 492.000,– Kč, v 1.619 případech předala výsledky kontrol k řešení ve správním řízení. Celkem bylo zkontrolováno 17.647 subjektů a zjištěno bylo 2.317 nedostatků.
 27. Nejčastější prohřešky: nevystavení účtenky, nezasílání údajů do systému EET, neumístění informační tabulky EET.
 28. Poskytování služby AirBnb, má různé modely sjednávání služeb a jejich placení, a proto je komplikované  určit vztah k EET. Obecně by měla platit zásada, že jsou-li to příjmy z podnikání a nebude se jednat o příjem ojedinělý, realizovaný v souladu s tabulkou č. 1, příjmy budou podléhat EET. Pokud jde o příjmy fyzické osoby (nepodnikatele) a tento příjem bude zdaňován podle §9 zákona o daních z příjmů nebude tento příjem evidován v EET.
 29. Venkovské spolky musí evidovat tržby, pokud mají za rok tržby vyšší než 175 tisíc korun českých. Ministerstvo financí uvažuje o upravení podmínek EET (navýšit limit) pro spolky a nové podmínky zveřejnit do konce dubna 2017. Pozor – změna limitu, viz bod č. 32.
 30. Finanční správa zaznamenala více než 1 mld. vydaných účtenek EET, zveřejnila, že celková suma tržeb v rámci EET dosáhla 350 mld. Kč, a od 1. 12. 2016 (zahájení EET) k dnešnímu dni (28. 4. 2017) eviduje tržby od víc než 144.000 podnikatelů.
 31. Dne 16. 5. 2017 byla provedena aktualizace metodiky k EET (viz body č. 32 až 40)
 32. Vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy evidují pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, pokud přesáhnou 300 tisíc korun českých ročně nebo 5% z celkových příjmů. Dosud platila hranice 175 tisíc korun českých.
 33. U subjektů v bodu 32 tohoto článku se neevidují příjmy z hlavní  nepodnikatelské činnosti, tj. členské příspěvky, dary, dotace či výnosy z veřejných sbírek.
 34. Evidovat tržby má provozovatel poštovních služeb, předá-li poplatníkovi platbu v hotovosti nebo obdobnou formou a poplatník má povinnost tržby evidovat, jsou-li splněny materiální znaky evidované tržby.
 35. Přebírá-li dopravce od zákazníků částku a tuto následně předá poplatníkovi na základě obdobných pravidel jako v případě dobírky, a nečiní tak na základě přímého či nepřímého zastoupení, jsou splněny materiální znaky evidované tržby.
 36. Online platby, které jsou poskytovány platebními branami je nutné posuzovat, zda jsou u dané formy převodu peněžních prostředků splněny formální znaky podle § 3 odst. 1 písm. c) bod 3 nebo písm. d) bod 3 zákona o platebním styku.
 37. Jedná-li se o kredit, kdy nabití  a čerpání kreditu je realizováno u různých poplatníků, není nutné evidovat tržbu.
 38. Splnění povinnosti vystavit účtenku EET zákazníkovi není možné podmínit zaplacením jakékoliv částky ani podmínit uhrazením poplatku ze strany zákazníka.
 39. Platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby (ve smyslu zákona o EET) nejsou z evidence tržeb vyloučeny.
 40. Kód NACE 45.4 je doplněn a nově je uvedeno, že podnikatelé budou evidovat tržby od března 2017, jde-li o údržbu a opravy motocyklů mopedů apod., tržby se začnou evidovat od března 2018.
 41. Stánkaři, kteří prodávají výlučně přebytky ze své zahrady, evidovat tržby nemusí.
 42. Maloobchodníci na trzích, kteří zboží jen přeprodávají, evidovat tržby musí, a to od března 2017.
 43. Třetí fáze EET, která se týká občerstvení (stánkový prodej bez zázemí pro hosty) nebo farmářských trhů, začíná 1. března 2018.
 44. Čtvrtá fáze, zahrnující řemeslníky, má začít v červnu 2018.
 45. Dne 1. října 2017 bude spuštěno losování účtenek EET, které bude probíhat jednou měsíčně z účtenek, vydaných období, které bude předem vyhlášeno. První slosování proběhne 15. listopadu 2017.
 46. EET využívá již 152.853 poplatníků, úřady provedly 45.790 kontrol, pochybení bylo zjištěno v 6.339 případech, průměrná výše sankce byla 7.876 Kč. Nejvyšší pokuta byla uložena za opakované porušování povinností vyplývajících ze zákona o EET (nevystavení účtenky a nezasílání údajů o evidované tržbě) a dosáhla částky 150.000 Kč.
 47. Ústavní soud (dále jen ÚS) zveřejnil dne 15. 12. 2017 své rozhodnutí o zachování zákona o evidenci tržeb.
 48. ÚS zveřejnil odložení zahájení 3. etapy EET (původní termín zahájení 1. 3. 2018) a 4. etapy EET (původní termín zahájen od 1. 6. 2018) až do doby, kdy budou vymezeny výjimky přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. 
 49. ÚS vyřadil z EET prodej vánočních kaprů až do 30. 12. 2018.
 50. ÚS  vyřadil z EET tržby těžce zrakově postižených.
 51. ÚS zrušil povinnost zveřejňovat na účtence daňové identifikační číslo od 31. 12. 2018.
 52. ÚS zrušil povinnost evidovat v EET úhrady kartou a tuto povinnost zrušil k 28. 2. 2018.
 53. Ministerstvo financí eviduje k 15. 12. 2017 celkem 161.000 podnikatelů zapojených do EET.
 54. Pokud povinnost evidovat tržby již nevzniká a tržby nechcete v rámci EET evidovat dobrovolně, je nutné tuto změnu oznámit, jak ukládá § 17 zákona o evidenci tržeb. Změnu lze provést např. formou změny v aplikaci Daňový portál.