EET 1. díl

Zákon číslo 112/2016 Sb. – Zákon o evidenci tržeb, vyšel ve Sbírce zákonů 13. dubna 2016 a účinnosti nabývá dne 1. prosince 2016.

Dotčeným osobám a firmám výslovně doporučuji podrobně se seznámit se zákonem č. 112/2016 Sb.. Níže uvádím vlastní komentář a postřehy k vybraným problematikám tohoto zákona.

EET podléhá poplatník daně z příjmů fyzických osob a poplatník daně z příjmů právnických osob. Ten je povinen před přijetím první evidované tržby podat správci daně žádost o autentizační údaje. Je také povinen oznámit údaje o provozovnách, ve kterých provádí činnosti a ze kterých budou plynout EET, oznámí i údaje o internetových stránkách, na kterých je nabízeno zboží nebo služby. Na místě, kde se EET uskutečňují, musí být viditelně umístěno označení, že provozovna podléhá EET. V případě prodeje přes internetové stránky musí být oznámení umístěno na stránkách, kde je zboží nebo služby nabízeno. Obsah informačního oznámení je detailně popsán v §25 Zákona o evidenci tržeb.

t1

*)Např. platební kartou debetní, kreditní i virtuální (on-line prostřednictvím internetu) [bylo zrušeno od 1. 3. 2018], dárkové karty, platby stravenkami, poukázky a kupony na zboží nebo služby, platba žetony nahrazující měnu, platba bitcoiny, platby prostřednictvím speciálních kartiček, elektronické peněženky a čipové karty (nejdříve provedu „nabití,“ následně čerpám kredit), bezkontaktní nálepka, platební brána (PayU, PayPal apod.) [bylo zrušeno od 1. 3. 2018].

EET se týká všech podnikatelů bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv, přijímají-li za své zboží a služby platby (tabulka č. 1), které jsou příjmem z podnikání nebo zahrnují příjem z podnikání a nevztahuje se na ně výjimka. Toto platí i pro podnikatele, nemající kamennou provozovnu (např. stánkaři, kolotoče, kempy), na které se také vztahuje tento zákon, a tomuto zákonu také podléhají. Zákon nerozlišuje přijetí tržby v české či zahraniční měně.

Tržby, kterých se EET nedotkne, jsou tržby specifikované v § 12 Zákona o evidenci tržeb.

Komentář k vybraným tržbám:

EET nepodléhají tržby z prodeje zboží a služeb, realizovaných prostřednictvím samostatných prodejních automatů, které nejsou připojeny k síti a nejsou vybaveny tiskárnou.

Samoobslužné pokladny v supermarketech EET podléhají.

EET v záležitosti spropitného, má dvě řešení:

a) Je-li spropitné rozdělováno zaměstnancům, EET nepodléhá.
b) Pokud se spropitné nerozděluje, ale tvoří příjem provozovatele zařízení, jedná se o příjem ze samostatné výdělečné činnosti a EET podléhá.

Zákonu o EET nepodléhají příjmy z příležitostných činností, které nemají povahu podnikání. Pokud však někdo tímto způsobem podniká, a to i nepravidelně, tomuto zákonu podléhá. K tomu je nutné vysvětlit:

a) Pokud jednou za čas sklidíte z vlastní zahrádky zeleninu, ovoce, natrháte květiny, prodáte přebytek medu, jedná se o příležitostnou činnost neboli občasný přivýdělek, nikoliv o podnikání, a proto EET nepodléháte.
b) Prodáváte-li pravidelně na farmářských a obdobných trzích nebo občerstvení na plesech a zábavách, jedná se o podnikání, sice nárazové nebo občasné, ale v tomto případu podléháte EET.
c) Pořádání každoročního výročního plesu nebo zábavy nemá povahu podnikání a příjmy EET nepodléhají.
d) Příležitostný prodej majetku, kdy zaměstnanec odkoupí od zaměstnavatele vyřazený majetek společnosti, EET nepodléhá.

Pro elektronickou evidenci tržeb není nutné pořizovat registrační pokladnu. Evidence je možná i pomocí „chytrého“ telefonu nebo pomocí tabletu, ke kterým se připojí malá příruční tiskárna na účtenky. Toto řešení je vhodné zejména drobné prodejce a stánkaře. Do telefonu nebo tabletu si stačí nainstalovat speciální aplikaci, která zvládá EET.

Se zákonem o EET byl přijat také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., ve kterém je uvedeno.“
V zákonu o daních z příjmů se přidává § 35 bc -cituji:

„1)Výše slevy na evidenci tržeb činí 5.000,– Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15% dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

2)Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.“


V zákonu o dani z přidané hodnoty, v příloze č. 2
, se doplňuje text, jehož interpretaci lze přehledně a stručně vysvětlit takto: „U stravovacích služeb se snižuje sazba DPH z 21% na 15% (k 1. 12. 2016) mimo alkoholických nápojů.“

Přehled harmonogramu zavedení EET je:

t2

Specifikace činností jednotlivých fází:

Tabulka č. 4 – kódy CZ-NACE pro 3. vlnu EET

 • 01 (Rostlinná a živočišná výroba, myslivost)
 • 02 (Lesnictví a těžba dřeva)
 • 03 (Rybolov a akvakultura)
 • 05 (Těžba úprava černého a hnědého uhlí)
 • 06 (Těžba ropy a zemního plynu)
 • 07 (Těžba a úprava rud)
 • 08 (Ostatní těžba a dobývání)
 • 09 (Podpůrné činnosti při těžbě)
 • 10 (Výroba potravinářských výrobků)
 • 11 (Výroba nápojů)
 • 12 (Výroba tabákových výrobků)
 • 18 (Tisk a rozmnožování nahraných nosičů)
 • 19 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů)
 • 20.1 (Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin…)
 • 20.2 (Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků)
 • 20.3 (Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů…)
 • 20.5 (Výroba ostatních chemických výrobků)
 • 20.6 (Výroba chemických vláken)
 • 21 (Výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků)
 • 24 (Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství)
 • 26 (Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení)
 • 27 (Výroba elektrických zařízení)
 • 28 (Výroba strojů a zařízení j. n.)
 • 29 (Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
 • 30 (Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení)
 • 35 (Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu
 • 36 (Shromažďování, úprava a rozvod vody)
 • 37 (Činnosti související s odpadními vodami)
 • 38 (Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů)
 • 39 (Sanace a jiné činnosti související s odpady)
 • 41 (Výstavba budov)
 • 42 (Inženýrské stavitelství)
 • 45.2 (Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů)
 • 49 (Pozemní a potrubní doprava)
 • 50 (Vodní doprava)
 • 51 (Letecká doprava)
 • 52 (Skladování a vedlejší činnosti v dopravě)
 • 53 (Poštovní a kurýrní činnosti)
 • 56 (Stravování a pohostinství) Poznámka autora: které není stravovací službou
 • 58 (Vydavatelské činnosti)
 • 59 (Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a TV programů…)
 • 60 (Tvorba programů a vysílání)
 • 61 (Telekomunikační činnosti)
 • 62 (Činnost v oblasti informačních technologií)
 • 63 (Informační činnosti)
 • 64 (Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování)
 • 65 (Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného soc. zabezpečení)
 • 66 (Ostatní finanční činnosti)
 • 68 (Činnosti v oblasti nemovitostí)
 • 69 (Právní a účetnické činnosti)
 • 70 (Činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení)
 • 71 (Architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy)
 • 72 (Výzkum a vývoj)
 • 73 (Reklama a průzkum trhu)
 • 74 (Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti)
 • 75 (Veterinární činnosti)
 • 77 (Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu)
 • 78 (Činnosti související se zaměstnáním)
 • 79 (Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti)
 • 80 (Bezpečnostní a pátrací činnosti)
 • 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny)
 • 82 (Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • 84 (Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení)
 • 85 (Vzdělávání)
 • 86 (Zdravotní péče)
 • 87 (Pobytové služby sociální péče)
 • 88 (Ambulantní nebo terénní sociální služby)
 • 90 (Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti)
 • 91 (Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení)
 • 92 (Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří)
 • 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
 • 94 (Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů)
 • 97 (Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu)
 • 98 (Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby…)
 • 99 (Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů)

 

Tabulka č. 5  – kódy CZ-NACE pro 4. vlnu EET 

 • 13 (Výroba textilií)
 • 14 (Výroba oděvů)
 • 15 (Výroba usní a souvisejících výrobků)
 • 16 (Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků)
 • 17 (Výroba papíru a výrobků z papíru) 
 • 20.4 (Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů)
 • 22 (Výroba pryžových a plastových výrobků)
 • 23 (Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků)
 • 25 (Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení)
 • 31 (Výroba nábytku)
 • 32 (Ostatní zpracovatelský průmysl)
 • 33 (Opravy a instalace strojů a zařízení)
 • 43 (Specializované stavební činnosti)
 • 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu převážně pro domácnost)
 • 96 (Poskytování ostatní osobních služeb)

 

Odkazy na předmětné zákony:

Zákon č. 112/2016 Sb.
Zákon č. 113/2016 Sb.