Daňový balíček 2019

Daňový balíček schválen.

Prezident ČR podepsal dne 16. 3. 2019 daňový balíček, který obsahuje zásadní změny daňových zákonů. 

Významné a podstatné změny pro kalendářní rok 2019 jsou:

 • Maximální hranice příjmů, u kterých je možné uplatnit výdajový paušál, se zvyšuje na hodnotu 2 miliony Kč.
 • Odpočet na výzkum a vývoj, který se vykazuje na Přiznání k dani z příjmů, je možné uplatnit za podmínky, že daňový subjekt dopředu zašle finanční správě písemnou informaci, že provádí výzkumnou činnost. Aktivity započaté před zasláním této informace není možné do odpočtu uplatnit.
 • Limit ostatních příjmů, zdaněných srážkovou daní se sjednocuje s limitem u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění.
 • V ustanovení o kontrolních hlášeních se změnila formulace o pokutách. Nyní není nutné pro udělení nejvyšší pokuty  splňovat podmínku jedné obdržené pokuty.
 • Nově se u kontrolních hlášení zavádí: Pokud FÚ nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost uhradit pokutu zanikne.
 • V oddíle režimu jednoho správního místa je nutné se řídit pravidlem, které je účinné ve státě, ve kterém je daňový subjekt k tomuto režimu registrován.
 • Poukazy na služby nebo zboží budou rozděleny podle jejich vlastností na jednoúčelové a víceúčelové. Z pohledu DPH je za jednoúčelový poukaz považován ten, u kterého je předem dostatečně známé plnění. Víceúčelovým poukazem se rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz.
 • Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění.
 • Úprava odpočtu DPH při prodeji majetku ve lhůtě pro osvobození se vztahuje i na významnou opravu, za kterou se považuje oprava bez daně vyšší než 200 tis. Kč.
 •  Plátce je povinen do 15 dnů od DUZP vystavit daňový doklad a povinen vynaložit úsilí, aby doklad byl doručen příjemci.
 • Předmětem DPH je pořízení zboží od osoby registrované k DPH v jiném členském státě a pořízení zboží od osob, kterým vznikne nejpozději dnem dodání zboží registrační povinnost v jiném členském státě.
 • Zavádí se nová daň: Daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Tato daň bude aplikována na váhu, sazba DPH bude stejná jako u tabáku ke kouření.
 • V zákoně o Celní správě ČR je nové ustanovení, že celníci mohou používat krycí doklady.
 • Do daňového systému byla nově implementována Směrnice Rady EU č. 2016/1164 proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která se vztahuje pouze na právnické osoby, podléhající v jenom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob. Je závazná i pro poplatníky, kteří jsou pro daňové účely daňovými rezidenty třetí země. Jsou to tato opatření:                                                                                       a) pravidlo omezení odčitatelnosti úroků                                                                         b) pravidlo zdanění při odchodu                                                                                       c) pravidlo proti zneužívání daňového režimu                                                                  d) pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti                                                             e) pravidlo pro řešení hybridních struktur.

Účinnosti odchylné v zákonu o daních z příjmů:

 • od 1. 4. 2019 změny § 38j odst. 2 písm. f bod 5
 • od 1. 5. 2019 změny § 6 odst. 4 písm. b
 • od 1. 7. 2019 změny § 35 odst. 2
 • od 1. 1. 2020 změny § 22 odst. 1 bod 7
 •  od 1. 1. 2020 změny § 22 odst. 1 bod 13
 •  od 1. 1. 2020 změny § 22 odst. 1 písm. j
 • od 1. 1. 2020 změny § 23g
 • od 1. 1. 2020 změny § 23h
 • od 1. 1. 2020 změny § 38zg 
 • do 31. 3. 2020 ustanovení § 38d odst. 3

Účinnosti odchylné v zákonu o dani z přidané hodnoty:

 • od 1. 2. 2019 do druhé snížené sazby daně (10%) se zařazují pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a zavazadel a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a zavazadel. (Poznámka autora: Do těchto kategorií spadá osobní doprava lanovými pozemními i visutými dráhami a osobní doprava lyžařskými vleky)
 • do 30. 9. 2019 bude platné znění § 37 ve znění účinném přede dnem 1. 4. 2019
 • od 1. 1. 2020 změny § 13 odst. 3 písm. c
 • od 1. 1. 2020 do druhé snížené sazby (10%) se zařazuje teplo a chlad
 • do 31. 12. 2021 je v platnosti ustanovení § 75 odst. 1 poslední věta 

Účinnosti odchylné v zákonu o spotřebních daních:

 • do 31. 8. 2019 lze používat starý vzor tabákové nálepky pro značení jednotkového balení cigaret
 • do 30. 9. 2019 lze používat starý vzor tabákové nálepky
 •  zahřívané tabákové výrobky nemusí být uváděny do volného daňového oběhu s tabákovou nálepkou do 13. 5. 2019

____________________

Pozn. autora: Změna zákonů byla zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 80/2019, částka 37, který byla zveřejněna dne 27. března 2019.

V souvislosti s brexitem lze očekávat další změny v Zákonu o daních z příjmů (poplatník daňový rezident a daňový nerezident) a v Zákonu o dani z přidané hodnoty (kategorie členský stát EU a kategorie třetí země).