Daňový balíček 2019

Daňový balíček schválen.

Prezident ČR podepsal dne 16. 3. 2019 daňový balíček, který obsahuje zásadní změny daňových zákonů. 

Významné a podstatné změny pro kalendářní rok 2019 jsou:

 1. Maximální hranice příjmů, u kterých je možné uplatnit výdajový paušál, se zvyšuje na hodnotu 2 miliony Kč.
 2. Odpočet na výzkum a vývoj, který se vykazuje na Přiznání k dani z příjmů, je možné uplatnit za podmínky, že daňový subjekt dopředu zašle finanční správě písemnou informaci, že provádí výzkumnou činnost. Aktivity započaté před zasláním této informace není možné do odpočtu uplatnit.
 3. Limit ostatních příjmů, zdaněných srážkovou daní se sjednocuje s limitem u dohod o pracovní činnosti pro sociální a zdravotní pojištění.
 4. V ustanovení o kontrolních hlášeních se změnila formulace o pokutách. Nyní není nutné pro udělení nejvyšší pokuty  splňovat podmínku jedné obdržené pokuty.
 5. Nově se u kontrolních hlášení zavádí: Pokud FÚ nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost uhradit pokutu zanikne.
 6. V oddíle režimu jednoho správního místa je nutné se řídit pravidlem, které je účinné ve státě, ve kterém je daňový subjekt k tomuto režimu registrován.
 7. Poukazy na služby nebo zboží budou rozděleny podle jejich vlastností na jednoúčelové a víceúčelové. Z pohledu DPH je za jednoúčelový poukaz považován ten, u kterého je předem dostatečně známé plnění. Víceúčelovým poukazem se rozumí poukaz jiný než jednoúčelový poukaz.
 8. Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění.
 9. Úprava odpočtu DPH při prodeji majetku ve lhůtě pro osvobození se vztahuje i na významnou opravu, za kterou se považuje oprava bez daně vyšší než 200 tis. Kč.
 10.  Plátce je povinen do 15 dnů od DUZP vystavit daňový doklad a povinen vynaložit úsilí, aby doklad byl doručen příjemci.
 11. Předmětem DPH je pořízení zboží od osoby registrované k DPH v jiném členském státě a pořízení zboží od osob, kterým vznikne nejpozději dnem dodání zboží registrační povinnost v jiném členském státě.
 12. Zavádí se nová daň: Daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Tato daň bude aplikována na váhu, sazba DPH bude stejná jako u tabáku ke kouření.
 13. V zákoně o Celní správě ČR je nové ustanovení, že celníci mohou používat krycí doklady.
 14. Do daňového systému byla nově implementována Směrnice Rady EU č. 2016/1164 proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která se vztahuje pouze na právnické osoby, podléhající v jenom nebo více členských státech dani z příjmů právnických osob. Je závazná i pro poplatníky, kteří jsou pro daňové účely daňovými rezidenty třetí země. Jsou to tato opatření:                                                                                                                         a) pravidlo omezení odčitatelnosti úroků                                                                                     b) pravidlo zdanění při odchodu                                                                                                     c) pravidlo proti zneužívání daňového režimu                                                                             d) pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti                                                                         e) pravidlo pro řešení hybridních struktur.

Účinnosti odchylné v zákonu o daních z příjmů:

 • od 1. 4. 2019 změny § 38j odst. 2 písm. f bod 5
 • od 1. 5. 2019 změny § 6 odst. 4 písm. b
 • od 1. 7. 2019 změny § 35 odst. 2
 • od 1. 1. 2020 změny § 22 odst. 1 bod 7
 •  od 1. 1. 2020 změny § 22 odst. 1 bod 13
 •  od 1. 1. 2020 změny § 22 odst. 1 písm. j
 • od 1. 1. 2020 změny § 23g
 • od 1. 1. 2020 změny § 23h
 • od 1. 1. 2020 změny § 38zg 
 • do 31. 3. 2020 ustanovení § 38d odst. 3

Účinnosti odchylné v zákonu o dani z přidané hodnoty:

 • od 1. 2. 2019 do druhé snížené sazby daně (10%) se zařazují pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a zavazadel a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a zavazadel. (Poznámka autora: Do těchto kategorií spadá osobní doprava lanovými pozemními i visutými dráhami a osobní doprava lyžařskými vleky)
 • do 30. 9. 2019 bude platné znění § 37 ve znění účinném přede dnem 1. 4. 2019
 • od 1. 1. 2020 změny § 13 odst. 3 písm. c
 • od 1. 1. 2020 do druhé snížené sazby (10%) se zařazuje teplo a chlad
 • do 31. 12. 2021 je v platnosti ustanovení § 75 odst. 1 poslední věta 

Účinnosti odchylné v zákonu o spotřebních daních:

 • do 31. 8. 2019 lze používat starý vzor tabákové nálepky pro značení jednotkového balení cigaret
 • do 30. 9. 2019 lze používat starý vzor tabákové nálepky
 •  zahřívané tabákové výrobky nemusí být uváděny do volného daňového oběhu s tabákovou nálepkou do 13. 5. 2019

____________________

Pozn. autora: Změna zákonů byla zveřejněna ve Sbírce zákonů č. 80/2019, částka 37, který byla zveřejněna dne 27. března 2019.

V souvislosti s brexitem lze očekávat další změny v Zákonu o daních z příjmů (poplatník daňový rezident a daňový nerezident) a v Zákonu o dani z přidané hodnoty (kategorie členský stát EU a kategorie třetí země).

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.